דף כ”ה

דף כ”ה ע”א תוס’ ד”ה ואפילו כלי שטף מציל, פ״ בקו’ וכו’ וקשה לפירושו דא”כ מה חידוש יש ככל שטף יותר מכלי חרס, עכ”ל. ולפע”ד נראה פשוט, דכלי חרס שאינן מקבלין טומאה מגבן כלל, פשיטא דמציל. דהרי הגב שאינו בר קיבול ,טומאה מפסיק בין הטומאה שבאויר החיצון ובין האוכלין,משא”כ בכלי שטף, דשפיר מקבלין טומאה מגבן. אלא דהחסרון כאן שהטומא קלישתא, שהיא ראשון ואינה מטמא כלים. לכן לגבי אוכלין שבתוכו, דמקבלין טומאה גם מראשון לטומאה, הוו”א גב כלי שטף לאו הפסק הוה, ומכניס הטומאה לאוכלין שבתוכו והוא לא נטמא משום קלישת הטומאה, אבל לא משום דמעכב כניסת הטומאה. וכל המעיין בלשון רש”י ימצא שלהכי כיוון, ודו”ק

ע”ב תוס׳ ד”ה מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה מדאורייתא קבעי לאתוי’ וכו’, עיין במהר”ם ז”ל שנתקשה . דמנ”ל דר”נ דקאמר כלי עצם ככלי מתכות דמי, דמדאורייתא קאמר דילמא מדרבנן, וכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקנו. וכיון דהני דמיה יקרים כמו מתכות, גולמא שלהן נמי מקבלין טומאה ולפע”ד נראה ליישב, דהנה הא דתנן שם במתני׳ דכלים, דכלי עצם פשוטיהן טהורים ומקבליהן טמאים, אי מדאורייתא קאמר לא קשי’ לן למה לענין גולמא יש להן דין מתכות. ולענין פשוטיהן יש להם דין כלי עץ, דהאי תלו, אי איתקש לשק, והאיתלו אי דמיה יקרין, אבל אי כל הטומאה בכלי עצם מדרבנן כיון דלענין גולמא דינם כמתכות משום דדמיה יקירין, למה לענין פשוטיהן עשאום ככלי עץ ולא השוו אותם לכל מילי לכלי מתכות? אלא ודאי דטומאה שלהן דאורייתא, ודו”ק

תוס’ ד”ה ופוסל את המקוה, היינו מקוה חסר, אבל שלם אינו נפסל בשום ענין וכו’, הנה הלשון את המקוה לא משמע כן, אלא רהמעיין בב”ב שם בשהגהות אשרי יראה דג’ לוגין מים שאובים בתחלה, קודם שהי’ במקום רוב כשרים. פוסלין את המקוה מה”ת למ”ד כולו שאוב פסול דאורייתא הוא, (ודבר זה נעלם מעיני הגאון בעל ד”ח ז”ל בהלכ’ מקוואות שלו ומעתה לשון המשנה מדוקדק, דפוסל את המקוה שלמה שנמשך לבור אח”כ, הוא פסול דאורייתא, וממילא ליתא גם מה שכ’ התוס’ לקמן דבפסול דרבנן מיירי הכא, ודו”ק

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s