ליום הכפורים

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה If one says I will transgress, and then repent; I will transgress and then repent,” Heaven does not afford him the opportunity to repent. Yoma 8:9 The Gemara (Yoma 87a) asks why one has to repeat the statement that he will transgress a prohibition in…

לראש השנה

UPDATED and AUGMENTED במשנה (ראש השנה כ”ו ע״א): כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, אמר רבי יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר (יהושע ו, ה) במשך בקרן היוֹבל We learn in the Mishnah that all the horns (השופרות) except that of a cow (פרה) may be used to fulfill the commandment…

סדר כי תבוא

היוֹם הזה ה’ אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך This day the Lord your God has commanded you to do these statutes and judgments; you shall therefore keep and do them with all your heart, and with all your soul  Deuteronomy 26:16 In the Midrash Tanhuma…

סדר כי תצא

כי תהיין לאישׁ שתי נשים וכו’ לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השְנואה הבכר If a man has two wives, one beloved, and another hated . . . that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, who is indeed the firstborn  Deuteronomy 21:15-16…

סדר ראה

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה Behold, I set before you this day a blessing and a curse  Deuteronomy 11:26 The verse begins with an imperative verb in the singular — “ראה” instead of “ראו” — but then changes to a plural pronoun — “לפניכם” instead of “לפניך”. The verse may be understood in…

סדר עקב

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושׁמרתם ועשיתם אתם ושמר ה’ א-להיך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיךָ וכו Therefore it shall come to pass that if you give heed to these rules, and keep and perform them, your Eternal God will keep the covenant and the kindness that he promised on oath to…

סדר ואתחנן

ואתחנן אל ה’ בעת ההוא And I besought the Lord at that time  Deuteronomy 3:23 Rashi comments: All forms of the word “חינון” (beseeching) signify a gratuitous gift. In the Midrash (Deuternonomy Rabbah 2:1): R. Johanan said, there are ten terms for prayer. . . . Of these terms, Moses made use only of תחנונים…

סדר דברים

אלה הדברים אשר דבר משה   These are the words which Moses spoke Deuteronomy 1:1 The Midrash (Devarim Rabbah 1:1) teaches: Before Moses was privileged to receive the Torah, the Scripture writes about him (Exodus 4:10): “לא איש דברים אנכי” (I am not a man of words), a reference to his speech impediment. But upon…

סדר מסעי

והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם That those whom you allow to remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall harass you in the land where you live  Numbers 33:55 In the Midrash (Numbers Rabbah 23:9) it is written: This refers to what…

סדר מטות

וידבר מֹשה אל ראשי המטות וכו’ איש כי ידר נדר וכו’ לא יחל דברו And Moses spoke to the heads of the tribes. . . . If a man makes a vow to the Eternal . . . he shall not break his word  Numbers 30:2-3 The Ramban explains that this chapter was specifically transmitted…