סדר בהר

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו And if you sell something to your neighbor, or buy something from your neighbor’s hand, you shall not defraud one another Leviticus 25:14 Rashi explains that this commandment refers to monetary oppression. Concerning the verse below (Leviticus 25:17): “ולא תונו איש את…

סדר קדשים

קדשים תהיו וכו’ איש אמו ואביו תראו You shall be holy . . . You shall revere every man his mother, and his father Leviticus 19:2-3 The commandment to revere one’s father and mother is placed after the commandment to be holy, because, as Rashi explains, this is where they were commanded not to engage…

סדר מצורע

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו This shall be the law of the leper  Leviticus 14:1 In the Midrash (Vayikra Rabbah 16:2) it states: This verse is alluded to in the verse (Psalms 34:13-15): “מי האישׁ החפץ חיים אהב ימים לראות טוב נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו” (Who…

סדר תזריע

If a woman conceives Leviticus 12:2 R. Simlai said (Leviticus Rabbah 14:1): Even as man was created after the creation of cattle, beasts and birds, so the laws concerning man come after those concerning cattle, beasts and birds. To explain this midrash, our master repeated the explanation given by the gaon R. Shlomo Kvetsch on…

סדר שמיני

ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה’ לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד Then Moses said to Aaron, This is what the Lord spoke, saying, I will be sanctified in them that come near to me, and before all the people I will be glorified.  Leviticus 10:3 Our master explained that this…

סדר צו

צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה Command Aaron and his sons thus: This is the law of the burnt offering: Leviticus 6:1 Rashi comments: The word “צו” (command) is an expression of exhortation. R. Shimon said an exhortation is especially necessary when an economic loss is possible. See the Ramban who wrote…

לימי פורים

ויהי בימי אחשורוש And it came to pass in the days of Ahasuerus Esther 1:1 Gemara (Megilah 10b): Rabbi Levi said, and some say that it was Rabbi Yonatan who said: This matter is a tradition that we received from the members of the Great Assembly. Anywhere that the word “ויהי” is stated, it is…

סדר ויקרא

ויקרא אל משה . . . אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ מן הבקר מן הצאן תקריבו קרבנכם And the Lord called to Moses . . . Speak to the people of Israel, and say to them, If any man brings from you an offering to the Lord, you shall bring your offering of the…

סדר פקודי

אלה פקודי המשכן משכן העדת This is the sum of the things of the tabernacle, of the tabernacle of Testimony Exodus 38:21 See Rashi’s explanation of why the word “משכן” (tabernacle) is written twice, the repetition of “משכן” being an allusion to the Holy Temple that was taken twice in pledge and destroyed twice for…

סדר ויקהל

ויקהל משה וכו’ אלה הדברים אשר צוה ה’ לעשת אתם ששת ימים תעשה מלאכה And Moses gathered all the congregation of the people of Israel together, and said to them, These are the words which the Lord has commanded, that you should do them. Six days shall work be done  Exodus 35:1-2 If the only…