לראש השנה

UPDATED and AUGMENTED במשנה (ראש השנה כ”ו ע״א): כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, אמר רבי יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר (יהושע ו, ה) במשך בקרן היוֹבל We learn in the Mishnah that all the horns (השופרות) except that of a cow (פרה) may be used to fulfill the commandment…

סדר וילך

וילך משה וידבר את הדברים האלה And Moses went and he spoke these words  Deuteronomy 31:1 Our Master explained that we find here a correct indication for the custom that whoever holds forth in public to offer words of moral instruction (מוסר) should preface his discourse with words of halakhah before speaking words of aggadah…

סדר נצבים

אתם נצבים היום כלכם You are standing this day all of you  Deuteronomy 29:10 An Aggadic explanation: Why is this section (beginning with: “אתם נצבים היום”) juxtaposed to the curses of the previous chapter? Because, upon hearing these ninety-eight curses besides the forty-nine that are contained in Leviticus 26, they grew pale asking in despair:…

סדר כי תבוא

היוֹם הזה ה’ אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך This day the Lord your God has commanded you to do these statutes and judgments; you shall therefore keep and do them with all your heart, and with all your soul  Deuteronomy 26:16 In the Midrash Tanhuma…

סדר כי תצא

כי תהיין לאישׁ שתי נשים וכו’ לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השְנואה הבכר If a man has two wives, one beloved, and another hated . . . that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, who is indeed the firstborn  Deuteronomy 21:15-16…

סדר שפטים

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהֶיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק Judges and officers shall you appoint in all your gates . . . and they shall judge the people with just judgment.  Deuteronomy 16:16 Rashi comments: appoint judges who are expert and righteous to render righteous judgment Rashi…

סדר ראה

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה Behold, I set before you this day a blessing and a curse  Deuteronomy 11:26 The verse begins with an imperative verb in the singular — “ראה” instead of “ראו” — but then changes to a plural pronoun — “לפניכם” instead of “לפניך”. The verse may be understood in…

סדר עקב

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושׁמרתם ועשיתם אתם ושמר ה’ א-להיך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיךָ וכו Therefore it shall come to pass that if you give heed to these rules, and keep and perform them, your Eternal God will keep the covenant and the kindness that he promised on oath to…

סדר ואתחנן

ואתחנן אל ה’ בעת ההוא And I besought the Lord at that time  Deuteronomy 3:23 Rashi comments: All forms of the word “חינון” (beseeching) signify a gratuitous gift. In the Midrash (Deuternonomy Rabbah 2:1): R. Johanan said, there are ten terms for prayer. . . . Of these terms, Moses made use only of תחנונים…

סדר דברים

אלה הדברים אשר דבר משה   These are the words which Moses spoke Deuteronomy 1:1 The Midrash (Devarim Rabbah 1:1) teaches: Before Moses was privileged to receive the Torah, the Scripture writes about him (Exodus 4:10): “לא איש דברים אנכי” (I am not a man of words), a reference to his speech impediment. But upon…