סדר ויחי

ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים and deal kindly and truly with me; bury me not, I beg you, in Egypt Genesis 47:29 The Midrash (Genesis Rabbah) understands Jacob’s request of Joseph to mean that he did not want the Egyptians to use him as a medium of redemption, for it is written…

דף י”ג

דף י”ג ע”א גמר’ בעי מני’ שמואל מר”ה. מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול. פרש”י ז”ל “כלומר מנין למתעסק שהוא פסול מקדשים וכו’”. רצה לתקן בזה דקבעי על מתעסק מה דינו בקדשים, והיינו כמו לעיל בפלוגתא דר”נ ורבנן דזרק סכין, אבל לא תימא דמתעסק בקדשים וסבר שהוא חולין, אבל השחיתה היתה בכוונה. וזה לכאור׳ מן התימא’…

Welcome to the Dor Revi’i on the Daf Blog

About two years ago, the idea occurred to me to try to make the Dor Revi’i, the classic commentary of my great-grandfather R. Moshe Shmuel Glasner on masekhet Hullin, accessible to those studying the daf yomi when the daf would reach Hullin. That time is now fast approaching. Moshe Shmuel Glasner was the Chief Rabbi of Klausenburg for 44 years…

סדר בשלח

ויהי בשׁלח פרעה את העם ולא נחם א-להים וכו’ י And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, God did not lead them by way of the land of the Philistines Exodus 13:17 In Midrash Rabbah it is deduced that “ויהי” (and it came to pass) is an expression of lament…

סדר בו

 בא אל פרעה Go unto Pharaoh Exodus 9:1 Rashi comments: “והתרה בו” (and warn him). Apparently, he warned him about the plague of locusts, but then why did the Eternal say “כי אני הכבדתי את לבו” (for I have hardened his heart)? Was it because God had hardened Pharaoh’s heart that He told Moses to…

סדר שמות

ותאמר מילדי העברים זה . . . ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו   And she said: “This is one of the Hebrews’ children.”. . . And she named him Moses, for she said, “Because I drew him out of the water.” Exodus 2:6, 10 Many have asked why the daughter of Pharoah…

סדר מקץ

ויהי מקץ שנתים ימים And it came to pass after two full years Genesis 41:1 These two years were counted from the day, Pharaoh’s birthday, that the chief butler left prison.  From that moment, two years were added to Joseph’s captivity for having placed his trust in the chief butler, believing that the butler would…

Hanukkah

The Midrash (included in Yalkut Eliezer) quotes one passage from the verse (Psalms 13:6) יגל לבי” בישועתך” (my heart will exult in Your deliverance) and associates the passage with Media (מדית i.e., the miracle of Purim), and then quotes the next passage of that verse “אשירה לה’ כי גמל עלי” (I will sing to the…

סדר וישב

הבא נבא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה Are we to come, I and your mother and your brothers, to bow low to you to the ground? Genesis 37:10 Rashi explains: He did not grasp that the reference was to Bilhah who had brought up Joseph as though she were his mother. But our Rabbis…

סדר וישלח

עם לבן גרתי ואחר עד עתה I have sojourned with Laban, and been delayed until now Genesis 32:5 Rashi comments on this passage: “I have fulfilled the 613 (תרי”ג) commandments.” Many have questioned this comment, inasmuch as Jacob did not fulfill the commandment of honoring his father and mother during his sojourn with Laban, and,…

לראש השנה

UPDATED and AUGMENTED במשנה (ראש השנה כ”ו ע״א): כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, אמר רבי יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר (יהושע ו, ה) במשך בקרן היוֹבל We learn in the Mishnah that all horns (השופרות) except that of a cow (פרה) may be used to fulfill the commandment to…

סדר וארא

וידבר א-להים אל משה   And God spoke to Moses Exodus 6:2 The Midrash ילקוט שמעוני (Exodus 176) writes concerning this verse: This refers to the verse (Psalms 50:7): “שמע עמי ואדברה ישראל ואעידה בך א-להים א-להיך אנכי” (Hear, O, My people, and I will speak; O Israel, and I will testify against you: God,…