סדר ויחי

ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים and deal kindly and truly with me; bury me not, I beg you, in Egypt Genesis 47:29 The Midrash (Genesis Rabbah) understands Jacob’s request of Joseph to mean that he did dnot want the Egyptians to use him as a medium of redemption, for it is written…

דף י”ג

דף י”ג ע”א גמר’ בעי מני’ שמואל מר”ה. מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול. פרש”י ז”ל “כלומר מנין למתעסק שהוא פסול מקדשים וכו’”. רצה לתקן בזה דקבעי על מתעסק מה דינו בקדשים, והיינו כמו לעיל בפלוגתא דר”נ ורבנן דזרק סכין, אבל לא תימא דמתעסק בקדשים וסבר שהוא חולין, אבל השחיתה היתה בכוונה. וזה לכאור׳ מן התימא’…

Welcome to the Dor Revi’i on the Daf Blog

About two years ago, the idea occurred to me to try to make the Dor Revi’i, the classic commentary of my great-grandfather R. Moshe Shmuel Glasner on masekhet Hullin, accessible to those studying the daf yomi when the daf would reach Hullin. That time is now fast approaching. Moshe Shmuel Glasner was the Chief Rabbi of Klausenburg for 44 years…

סגר עקב

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושׁמרתם ועשיתם אתם ושמר ה’ א-להיך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיךָ וכו Therefore it shall come to pass that if you give heed to these rules, and keep and perform them, your Eternal God will keep the covenant and the kindness that he promised on oath to…

סדר ואתחנן

ואתחנן אל ה’ בעת ההוא And I besought the Lord at that time  Deuteronomy 3:23 Rashi comments: All forms of the word “חינון” (beseeching) signify a gratuitous gift. In the Midrash (Deuternonomy Rabbah 2:1): R. Johanan said, there are ten terms for prayer. . . . Of these terms, Moses made use only of תחנונים…

סדר דברים

אלה הדברים אשר דבר משה   These are the words which Moses spoke Deuteronomy 1:1 The Midrash (Devarim Rabbah 1:1) teaches: Before Moses was privileged to receive the Torah, the Scripture writes about him (Exodus 4:10): “לא איש דברים אנכי” (I am not a man of words), a reference to his speech impediment. But upon…

סדר מסעי

והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם That those whom you allow to remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall harass you in the land where you live  Numbers 33:55 In the Midrash (Numbers Rabbah 23:9) it is written: This refers to what…

סדר מטות

וידבר מֹשה אל ראשי המטות וכו’ איש כי ידר נדר וכו’ לא יחל דברו And Moses spoke to the heads of the tribes. . . . If a man vows a vow to the Lord . . . he shall not break his word  Numbers 30:2-3 The Ramban explains that this chapter was specifically transmitted…

סדר פנחס

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן Pinhas the son of Elazar the son of Aaron the Priest Numbers 25:11 Rashi comments: because the tribes spoke disparagingly of Pinhas, saying: “Have you seen this grandson of Puti, the father of whose mother used to fatten calves for idolatrous sacrifices? And he has dared to slay a…

סדר בלק

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was very afraid of the people, because they were many; and Moab was overcome with…

סדר חקת

זאת חקת התורה This is the statute of the law Numbers 19:2 Rashi comments: Because Satan and the nations of the world taunt Israel, saying, “What is this command and what reason is there for it?” the Scripture therefore refers to it as “חקה” (statute), as if to say: “it is an enactment from Me,…

סדר קרח

ויקח קרח Now Korah betook himself Numbers 16:1 In the Midrash it is written: What did Korah see that caused him to challenge Moses? He saw the chapter of the red heifer. This Midrash requires interpretation. Our master explains that Korah argued that, insasmuch as the whole congregation is holy and is close to the…

סדר שלח

וראיתם את הארץ מה הוא And see the land, what it is  Numbers 13:18 Rashi comments: There are countries which raise strong people and there are countries which raise weak people. According to Rashi’s comment, the end of the verse clarifies the beginning. Whether the people dwelling on the land are strong or weak indicates…