סדר מסעי

והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם That those whom you allow to remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall harass you in the land where you live  Numbers 33:55 In the Midrash (Numbers Rabbah 23:9) it is written: This refers to what…

סדר מטות

וידבר מֹשה אל ראשי המטות וכו’ איש כי ידר נדר וכו’ לא יחל דברו And Moses spoke to the heads of the tribes. . . . If a man vows a vow to the Lord . . . he shall not break his word  Numbers 30:2-3 The Ramban explains that this chapter was specifically transmitted…

סדר פנחס

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן Pinhas the son of Elazar the son of Aaron the Priest Numbers 25:11 Rashi comments: because the tribes spoke disparagingly of Pinhas, saying: “Have you seen this grandson of Puti, the father of whose mother used to fatten calves for idolatrous sacrifices? And he has dared to slay a…

סדר בלק

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was very afraid of the people, because they were many; and Moab was overcome with…

סדר חקת

זאת חקת התורה This is the statute of the law Numbers 19:2 Rashi comments: Because Satan and the nations of the world taunt Israel, saying, “What is this command and what reason is there for it?” the Scripture therefore refers to it as “חקה” (statute), as if to say: “it is an enactment from Me,…

סדר קרח

ויקח קרח Now Korah betook himself Numbers 16:1 In the Midrash it is written: What did Korah see that caused him to challenge Moses? He saw the chapter of the red heifer. This Midrash requires interpretation. Our master explains that Korah argued that, insasmuch as the whole congregation is holy and is close to the…

סדר שלח

וראיתם את הארץ מה הוא And see the land, what it is  Numbers 13:18 Rashi comments: There are countries which raise strong people and there are countries which raise weak people. According to Rashi’s comment, the end of the verse clarifies the beginning. Whether the people dwelling on the land are strong or weak indicates…

סדר בהעלתך

דבר אל-אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת Speak to Aaron, and say to him, When you light the lamps, the seven lamps shall give light in front of the Menorah Numbers 8:2 Rashi comments: Why does the chapter of the Menorah follow the chapter of the princes? Because when Aaron saw the princes participating in…

סדר נשא

דבר אל בני ישראל איש איש כי תשטה אשתו If any man’s wife goes astray, and commits a trespass against him  Numbers 5:12 Rashi comments: What is written before this topic? “’ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהי” (And every man’s consecrated things shall be his; whatever any man gives the…

לחג שבועות

In the Talmud (Kiddushin 31a) it is written: Ulla Rabbah lectured at the entrance to the Nasi’s house: What is meant by (Psalms 138:4), “יודוך ה’ כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך” (All the kings of the earth shall make admission unto Thee, O Lord, For they have heard the words of Thy mouth)? The Psalm does not…