סדר וזאת הברכה

ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו The Lord came from Sinai, and rose up from Seir to them; he shone forth from Mount Paran, and he came with holy tens of thousands; from his right hand went a fiery law for them.  Deuteronomy 32:2…

לחג הסכות

חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים   A festival of sukkot, you shall make for yourself for seven days   Deuteronomy 16:13   The Sifri explains that the words “חג הסוכות” (a festival of sukkot for you shall make for yourself) teach us that the sukkot are “להדיוט,” for mundane purposes. But the Sifri then…

סדר האזינו

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי Give ear, ye heavens, and I will speak; and let the earth hear the words of my mouth  Deuteronomy 32:1 Our master explained this verse in accord with the commentators on the piyut of the High Holy Days “לאדם מערכי לב ומה’ מענה לשון” (a man may prepare…

סדר וילך

וילך משה וידבר את הדברים האלה And Moses went and he spoke these words  Deuteronomy 31:1 Our Master explained that we find here a correct indication for the custom that whoever discourses publicly and offers words of moral instruction (מוסר) should preface his discourse with words of halakhah before speaking words of aggadah and reproof….

סדר נצבים

אתם נצבים היום כלכם You stand this day all of you  Deuteronomy 29:10 An Aggadic explanation: Why is this section (beginning with: “אתם נצבים היום”) put in juxtaposition to the curses in the previous chapter? Because upon hearing these ninety-eight curses besides the forty-nine that are contained in Leviticus 26, they became pale and asked…

סדר שפטים

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהֶיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק Judges and officers shall you appoint in all your gates . . . and they shall judge the people with just judgment.  Deuteronomy 16:16 Rashi comments: appoint judges who are expert and righteous to render righteous judgment Rashi…

סדר ואתחנן

ואתחנן אל ה’ בעת ההוא And I besought the Lord at that time  Deuteronomy 3:23 Rashi comments: All forms of the word “חינון” (beseeching) signify a gratuitous gift. In the Midrash (Deuternonomy Rabbah 2:1): R. Johanan said, there are ten terms for prayer. . . . Of these terms, Moses made use only of תחנונים…

סדר בלק

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was very afraid of the people, because they were many; and Moab was overcome with…

לחג שבועות

In the Talmud (Kiddushin 31a) it is written: Ulla Rabbah lectured at the entrance to the Nasi’s house: What is meant by (Psalms 138:4), “יודוך ה’ כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך” (All the kings of the earth shall make admission unto Thee, O Lord, For they have heard the words of Thy mouth)? The Psalm does not…

סדר כי תשא

כי תשא את ראש בני ישראל When you take the census of the people of Israel Exodus 30:12 It states in the Midrash: When the Holy One Blessed Be He taught Moses the section “כי תשא” Moses was perplexed. The Holy One Blessed Be He therefore showed him a fiery coin beneath the throne of…