סדר תצוה

ואתה תצוה את בני ישראל ויקְחו אליך שמן זית זך כתית למאור And you shall command the people of Israel, that they bring you pure beaten oil olive. Exodus 27:20 Rashi comments: Clear — without dregs — as we learn in Menahot (86a) “he lets it ripen on top of the olive tree.” See the…

סדר תרומה

ויקחו לי תרומה That they bring for me an offering Exodus 25:2 The Midrash Tanna debe Eliyahu [quoted by the Yalkut Reuveni] teaches that at the moment that Israel said (Exodus 24:7) “נעשה ונשמע” (we will do and understand), the Holy One Blessed Be He immediately said “ויקחו לי תרומה” (they should bring for Me…

סדר מקץ

ויהי מקץ שנתים ימים And it came to pass after two full years Genesis 41:1 These two years were counted from the day that the chief butler left prison, Pharaoh’s birthday.  From that moment, two additional years were added to Joseph’s captivity, for having placed his trust in the chief butler, believing that the butler…

סדר נח

אלה תוֹלדת נח נח אישׁ צדיק  (Genesis 6:9/’בראשית ו’, ט) Rashi comments: Some of our Sages understood this verse to be praising Noah, inferring from the word “בדורותיו” (in his generation) that had Noah lived in a generation with other righteous people, he would have been even more righteous than he was in his own…

דף צ”ד

דף צ”ד ע”א גמרא “רבא אמר אנפקא אמר ליה לאשקויי והוא אשקיה חמרא מזיגא”. לא ידעתי איזה גניבת דעת איכא כאן, (דמנ”ל) [דמנא ליה] דנכרי לא הרגיש שהוא מזיגא? ואם הוא באופן דאי אפשר להרגיש, וכי מחוייב הוא להגיד לו שהיין מזוג? הלא אמרו לקמן במקום דאיהו מטעה אנפשיה לית לן בה? ורוב משתיהן אז…

(update II) דף מ”ו

דף מ”ו ע”א גמר’ ניטלה הככד וכו’, הא נשתייר הימנה כלום וכו’, ל”ק הא ר”ח והא רשב”ר, כי הא דר”ח זריק לה ורשב”ר מטביל לה, עכ”ל. כבר כתבנו למעלה כי יש לתמוה על האי תירוץ דלא מצינן כעין זה בש”ס לתלות ב’ משניות דסתרי אהדדי, חדא בתלמידו דרבי, ואידך בבנו של רבי מסדר המשניות. וחתני…

דף מ”א

דף מ”א ע”א גמר’ ת”ש ב’ אוחזין בסכין וכו’, עד הבמ”ע בישראל מומר. עיין לעיל בסוגי’ דהשוחט בשבת, על התוס’ בריש הסוגי’, שכתבתי לפרש הסוגי’ הלזו. כיון דבהאי שחיטה שנעשה מומר, אין חילוק בין פ”׳א לשלשה פעמים, עיי”ש תוס’ ד”ה לאי כל כמינך, תימא וכו’, וי”ל דהני מייתי סתם, דכיון דריב”ב שרי לזבינהו לכל עכו”ם…

עיקר י’: הח”י טרפיות שנמסרו לממ”ס (חלק א’)

In his introduction to tereiphot (Yoreh Dei’ah), the Pri Meggadim writes: Although derusah (poisoning) is mentioned explicitly in the Torah, and its explanation is transmitted as a halakhah le-moshe mi-sinai, while all the other kinds of tereiphot are known only because they were transmitted as halakhot le-moshe mi-sinai, nevertheless eating the flesh of any other…

Can a Tereiphah Live?

The question whether a tereiphah can live gives rise to a Talmudic dispute. One opinion holds that a tereiphah can live ( טרפה חיה ) and another opinion holds that a tereiphah cannot live ( טרפה אינה חיה ). The question is generally related to the 18 tereiphot that are enumerated in the Talmud as…