לחג הסכות

חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים   A festival of sukkot, you shall make for yourself for seven days   Deuteronomy 16:13   The Sifri explains that the words “חג הסוכות” (a festival of sukkot for you shall make for yourself) teach us that the sukkot are “להדיוט,” for mundane purposes. But the Sifri then…

סדר האזינו

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי Give ear, ye heavens, and I will speak; and let the earth hear the words of my mouth  Deuteronomy 32:1 Our master explained this verse in accord with the commentators on the piyut of the High Holy Days “לאדם מערכי לב ומה’ מענה לשון” (a man may prepare…

סדר וילך

וילך משה וידבר את הדברים האלה And Moses went and he spoke these words  Deuteronomy 31:1 Our Master explained that we find here a correct indication for the custom that whoever discourses publicly and offers words of moral instruction (מוסר) should preface his discourse with words of halakhah before speaking words of aggadah and reproof….

סדר נצבים

אתם נצבים היום כלכם You stand this day all of you  Deuteronomy 29:10 An Aggadic explanation: Why is this section (beginning with: “אתם נצבים היום”) put in juxtaposition to the curses in the previous chapter? Because upon hearing these ninety-eight curses besides the forty-nine that are contained in Leviticus 26, they became pale and asked…

סדר שפטים

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהֶיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק Judges and officers shall you appoint in all your gates . . . and they shall judge the people with just judgment.  Deuteronomy 16:16 Rashi comments: appoint judges who are expert and righteous to render righteous judgment Rashi…

סדר ואתחנן

ואתחנן אל ה’ בעת ההוא And I besought the Lord at that time  Deuteronomy 3:23 Rashi comments: All forms of the word “חינון” (beseeching) signify a gratuitous gift. In the Midrash (Deuternonomy Rabbah 2:1): R. Johanan said, there are ten terms for prayer. . . . Of these terms, Moses made use only of תחנונים…

סדר נח

אלה תוֹלדת נח נח אישׁ צדיק  (Genesis 6:9/’בראשית ו’, ט) Rashi comments: Some of our Sages understood this verse to be praising Noah, inferring from the word “בדורותיו” (in his generation) that had Noah lived in a generation with other righteous people, he would have been even more righteous than he was in his own…

דף צ”ד

דף צ”ד ע”א גמרא “רבא אמר אנפקא אמר ליה לאשקויי והוא אשקיה חמרא מזיגא”. לא ידעתי איזה גניבת דעת איכא כאן, (דמנ”ל) [דמנא ליה] דנכרי לא הרגיש שהוא מזיגא? ואם הוא באופן דאי אפשר להרגיש, וכי מחוייב הוא להגיד לו שהיין מזוג? הלא אמרו לקמן במקום דאיהו מטעה אנפשיה לית לן בה? ורוב משתיהן אז…

(update II) דף מ”ו

דף מ”ו ע”א גמר’ ניטלה הככד וכו’, הא נשתייר הימנה כלום וכו’, ל”ק הא ר”ח והא רשב”ר, כי הא דר”ח זריק לה ורשב”ר מטביל לה, עכ”ל. כבר כתבנו למעלה כי יש לתמוה על האי תירוץ דלא מצינן כעין זה בש”ס לתלות ב’ משניות דסתרי אהדדי, חדא בתלמידו דרבי, ואידך בבנו של רבי מסדר המשניות. וחתני…

דף מ”א

דף מ”א ע”א גמר’ ת”ש ב’ אוחזין בסכין וכו’, עד הבמ”ע בישראל מומר. עיין לעיל בסוגי’ דהשוחט בשבת, על התוס’ בריש הסוגי’, שכתבתי לפרש הסוגי’ הלזו. כיון דבהאי שחיטה שנעשה מומר, אין חילוק בין פ”׳א לשלשה פעמים, עיי”ש תוס’ ד”ה לאי כל כמינך, תימא וכו’, וי”ל דהני מייתי סתם, דכיון דריב”ב שרי לזבינהו לכל עכו”ם…