סדר בהעלתך

דבר אל-אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת Speak to Aaron, and say to him, When you light the lamps, the seven lamps shall give light in front of the Menorah Numbers 8:2 Rashi comments: Why does the chapter of the Menorah follow the chapter of the princes? Because when Aaron saw the princes participating in…

סדר נשא

דבר אל בני ישראל איש איש כי תשטה אשתו If any man’s wife goes astray, and commits a trespass against him  Numbers 5:12 Rashi comments: What is written prior to this topic? “’ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהי” (And every man’s consecrated things shall be his; whatever any man gives…

סדר במדבר

איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו Every man of the people of Israel shall camp by his own standard, with the ensign of their father’s house; far from the Tent of Meeting shall they camp Numbers 2:2 In the Midrash (Numbers Rabbah 2:2): This refers to the…

סדר אמור

אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, There shall be none defiled for the dead among his people Leviticus 21:1 In the Midrash (Leviticus Rabbah 26:1) it is written: R. Tanhum son of R. Hannilai opened his discourse with…

אחרי מות

וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה’ וימותו And the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they came near the Lord, and died Leviticus 16:1 In the Midrash (Leviticus Rabbah 20:1) it is written: R. Simeon began his discourse with the text…

לחג שבועות

In the Talmud (Kiddushin 31a) it is written: Ulla Rabbah lectured at the entrance to the Nasi’s house: What is meant by (Psalms 138:4), “יודוך ה’ כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך” (All the kings of the earth shall make admission unto Thee, O Lord, For they have heard the words of Thy mouth)? The Psalm does not…

סדר בחוקתי

אם בחקתי תלכו If you walk in my statutes Leviticus 26:3 Rashi, quoting the Sifra, comments: “שתהיו עמלים בתורה” (you should study the Torah laboriously). Rashi used the word “עמלים,” because of the verse (Numbers 19:14) “אדם כי ימות באוהל” (when a man dies in a tent), from which the Sages inferred “שאין דברי תורה…

סדר בהר

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו And if you sell something to your neighbor, or buy something from your neighbor’s hand, you shall not defraud one another Leviticus 25:14 Rashi explains that this commandment refers to monetary oppression. Concerning the verse below (Leviticus 25:17): “ולא תונו איש את…

סדר קדשים

קדשים תהיו וכו’ איש אמו ואביו תראו You shall be holy . . . You shall revere every man his mother, and his father Leviticus 19:2-3 The commandment to revere one’s father and mother is placed after the commandment to be holy, because, as Rashi explains, this is where they were commanded not to engage…

סדר מצורע

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו This shall be the law of the leper  Leviticus 14:1 In the Midrash (Vayikra Rabbah 16:2) it states: This verse is alluded to in the verse (Psalms 34:13-15): “מי האישׁ החפץ חיים אהב ימים לראות טוב נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו” (Who…